Autortiesības ©

Autortiesības uz visiem šajā interneta lapā publicētajiem tekstiem, attēliem un citiem materiāliem pieder “INGRID D.” AS. Saturu drīkst pārpublicēt, atsaucoties uz joyofnaturelv.com vietni un norādot – “Saturs pārpublicēts no joyofnaturelv.com. Visas autortiesības uz šo saturu pieder AS “INGRID D.”.

Lai saņemtu papildu informāciju par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, lūdzam sazināties ar AS “INGRID D.”:

adrese: “IELEJAS”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV 3280, LATVIJA

tel.: + 371 20260229

e-pasts: shop@joyofnaturelv.com

Pieraksties jaunumiem!